Các phòng ban và chức năng

 

+ Phòng Tổ Chức - Hành Chánh :

 • Xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động; kế hoạch tiền lương hàng năm;
 • Quản lý cán bộ, nhân sự lao động và tiền lương theo các quy định của Nhà nước và của Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên;
 • Quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị văn phòng của Công ty;
 • Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Q.Trưởng phòng Tổ Chức - Hành Chánh : Ông VƯƠNG BÉ NAM

Điện thoại liên lạc : 37.590.001 (Số nội bộ: 170)

 

 

+ Phòng Kế Toán - Tài Chính :

 

 • Tổ chức và quản lý toàn bộ các hoạt động kế toán, tài chính của Công ty theo phân cấp và các quy chế, quy định của Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên  và các quy định của Nhà nước.
 • Quản lý toàn bộ các loại quỹ của Công ty theo đúng quy định của Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên  và của Nhà nước.
 • Thực hiện chế độ báo cáo tài chính và lưu trữ, bảo quản đầy đủ chứng từ kế toán ban đầu theo quy định hiện hành.
 • Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm.

Trưởng phòng Kế Toán - Tài Chính : Bà NGUYỄN PHƯƠNG ANH
Điện thoại liên lạc :
37.590.001 (Số nội bộ: 120)

+ Phòng Kế hoạch - Kinh Doanh - Công nghệ thông tin - Thị trường:

.    Chủ động  tìm kiếm đối tác để phát triển, mạng lưới phân phối, từng bước mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Nghiên cứu và tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác định hướng kinh doanh và xuất nhập khẩu. Đây là chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Phòng Kinh doanh;

 • Thực hiện công tác marketing, nghiên cứu thị trường; chọn lựa sản phẩm chủ lực và xây dựng chiến lược phát triển, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia hội thảo, hội chợ, tìm kiếm đối tác; thực hiện liên doanh, liên kết, mở rộng mạng lưới kinh doanh trên thị trường nội địa và phát triển kinh doanh xuất, nhập khẩu. Chủ động giao dịch, đàm phán trong và ngoài nước, ký các thư từ, đơn chào hàng, trao đổi thông tin với khách hàng trong nước và nước ngoài trong quá trình giao dịch khi đi đến ký kết hợp đồng kinh doanh của Công ty;
 • Chủ động soạn thảo các hợp đồng kinh tế có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; Tổ chức thực hiện đúng quy định các hợp đồng kinh doanh đã được ký kết;
 • Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu của Công ty như: chuẩn bị nguồn cung ứng xuất khẩu, tiêu thụ hàng nhập khẩu, các khâu giám định, kiểm dịch, hải quan, giao nhận, bảo hiểm, khiếu nại đòi bồi thường,... và đối ngoại như: tìm kiếm giao dịch giữa những người bán và người mua, giải quyết tranh chấp khiếu nại với khách hàng có liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty;
 • Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán Công ty trong các nghiệp vụ thu tiền bán hàng hóa, thanh toán tiền mua hàng hóa - dịch vụ có liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cơ sở các cam kết và quy định của pháp luật hiện hành;
 • Phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các đơn vị kinh doanh trực thuộc quản lý theo dõi thực hiện các hợp đồng kinh tế cho đến khi hoàn thành việc thanh lý hợp đồng đã ký kết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
 • Xây dựng và triển khai thực hiện phương án kinh doanh sau khi được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt. Thống kê, báo cáo hoạt động kinh doanh theo đúng tiến độ và quy định. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh trước Ban Giám đốc Công ty;
 • Lưu trữ các hồ sơ, hợp đồng kinh tế có liên quan đến công tác kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Mạnh Ngọc
Điện thoại liên lạc : 37.590.001 (Số nội bộ: 130)


+ Phòng Dịch Vụ - Quản lí mặt bằng:

 • Quản lý điều hành các công việc thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
 • Chủ động nghiên cứu, đề xuất các phương án tổ chức kinh doanh mặt bằng đạt hiệu quả cao. Tổ chức công tác quản lý, ký kết hợp đồng cho thuê ô vựa, điểm kinh doanh;
 • Xây dựng các đề án, các công trình dịch vụ phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty như : Cửa hàng, xăng dầu, xí nghiệp nước đá, kho lưu trữ hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, bốc xếp, vệ sinh công cộng, hoạt động tiếp thị, quảng cáo,v.v...;
 • Quản lý và điều hành Tổ Thu phí như : Phí nhập chợ, phí xe lưu đậu, phí ghe neo đậu bến,v.v...;
 • Quản lý và điều hành việc kinh doanh điện, nước của Công ty tại Chợ Đầu mối NSTP Bình Điền;
 • Thực hiện các công tác về khuếch trương quảng bá thương hiệu, xây dựng thương hiệu "CBD" và áp dụng thương mại điện tử vào việc hoạt động kinh doanh - dịch vụ của Công ty. Thực hiện đầu tư, liên doanh, liên kết xây dựng các dịch vụ tiện ích phục vụ cho việc kinh doanh của Công ty;
 • Phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các đơn vị kinh doanh dịch vụ trực thuộc quản lý theo dõi thực hiện các hợp đồng kinh tế cho đến khi hoàn thành việc thanh lý hợp đồng đã ký kết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
 • Tham mưu cho BGĐ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc, tổng hợp thống kê tình hình các hoạt động của Công ty về kế hoạch kinh doanh dịch vụ, giá cả hàng hóa (theo từng tháng, quý, năm...) đế báo cáo Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên và các Sở, Ban ngành chức năng.
 • Phối hợp với Phòng Tài Chính - Kế Toán, Tổ ngành hàng trong việc thu hồi công nợ, mặt bằng ô, vựa, phí quản lý và các hoạt động dịch vụ khác. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty về hiệu quả các hoạt độntg kinh doanh dịch vụ;
 • Lưu trữ các hồ sơ hợp đồng kinh tế, hợp đồng cho thuê ô, vựa, mặt bằng,... có liên quan đến công tác kinh doanh dịch vụ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trưởng phòng DV - XTTM: Ông Trân Sỹ Quý

Điện thoại liên lạc : 37.590.001 (Số nội bộ: 151)

 

+ Phòng Kỹ Thuật - Đầu Tư :

 • Tổ chức quản lý và điều hành hệ thống điện, nước sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải;
 • Nghiên cứu xây dựng đề án đầu tư các công trình phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Đề xuất những giải pháp kỹ thuật cải tiến trang thiết bị hiện có nhằm phục vụ hữu ích công tác kinh doanh của Công ty;
 • Thực hiện các hạng mục sửa chữa, cải tạo xây dựng mới;
 • Vận hành bảo trì, sửa chữa. Phân tích đánh giá tình hình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị máy móc của Công ty;
 • Theo dõi và thực hiện các hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực kỹ thuật - đầu tư;

Trưởng phòng Kỹ Thuật - Đầu Tư : Ông Lê Tiến Phong

Điện thoại liên lạc : 37.590.001 (Số nội bộ: 187)


+ Phòng Bảo Vệ - An Ninh - PCCC:

 • Quản lý và điều hành công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy Công ty;
 • Chỉ đạo hệ thống dọc về mặt nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, kiểm tra tổ quản lý trật tự trong các Nhà lồng tại Chợ Đầu mối NSTP Bình Điền;
 • Tập huấn nghiệp vụ cho các nhân viên bảo vệ và đội viên PCCC;
 • Phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng của phường, xã, quận, huyện và thành phố có liên quan đến công tác an ninh trật tự và PCCC của Công ty;

Trưởng phòng Bảo Vê - An Ninh - PCCC : Ông Lê Quý Công
Điện thoại liên lạc : 37.590.013

+ Phòng Quản Lý Chất Lượng - An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm & Môi Trường :

 • Quản lý, kiểm tra và kiểm soát chung tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ, thường xuyên theo dõi và đôn đốc các Tổ nghiệp vụ kiểm tra một số mặt hàng hay dùng chất bảo quản và báo cáo cho Ban Giám đốc về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Hàng ngày thực hiện lấy mẫu những lô hàng nhập vào chợ để phân tích nhanh dư lượng hóa chất cấm sử dụng trước khi xuất ra khỏi chợ trong hoạt động mua, bán;
 • Kiểm tra nguồn gốc lô hàng nhập vào chợ và giấy chứng nhận xuất xứ từ vùng an toàn của các Tỉnh bạn;
 • Kiểm tra các độc chất trong các sản phẩm trồng trọt bằng phương pháp phân tích nhanh để phục cho mục tiêu sàng lọc; loại trừ các lô hàng có dư lượng độc chất cao, đảm bảo uy tín, chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng trước khi hàng hóa đưa ra lưu thông trên thị trường;
 • Thông báo kết quả phân tích cho chủ hành và thương lái. Khuyến cáo những chủ hàng có mẫu hàng hóa bị nhiễm hoặc vượt mức cho pháp;
 • Phối hợp với các Chi cục trực thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn thực hiện các kế hoạch đã đề ra và có biện pháp kiểm soát hữu hiệu;
 • Tham mưu cho Giám đốc cấp giấy chứng nhận hàng hóa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi xuất ra khỏi chợ;
 • Đảm bảo toàn bộ công tác vệ sinh môi trường cho cả khu vực chợ. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu và bảo vệ môi trường tại chợ Bình Điền. Quản lý hệ thống thu gom, tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, hệ thống thu gom chất thải tập trung và hệ thống nước ngầm phục vụ thương nhân kinh doanh tại chợ Bình Điền;
 • Tổ chức quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường, tổng hợp, xây dựng báo cáo về môi trường và định kỳ báo cáo cho Ban Giám đốc và cơ quan chuyên môn về tiêu chuẩn môi trường tại chợ Bình Điền;
Trưởng phòng QLCL-ATVSTP & MT : Ông NGUYỄN CHÍ THÀNH
Điện thoại liên lạc : 37.590.001-167
 

Ngành hàng

 

Quảng Cáo


Tìm kiếm

Đăng nhập

Tài khoản:
Mật khẩu:

Video

Liên hệ quảng cáo

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter