Thông Báo Về việc chào giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý bùn thải không nguy hại tại chợ đầu mối Bình Điền

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN

TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY QL VÀ KD CHỢ BÌNH ĐIỀN

Số:          /TB-BĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày    tháng  11  năm 2022

                                               

THÔNG BÁO

Về việc chào giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý bùn thải không nguy hại tại chợ đầu mối Bình Điền

        ______________________

Kính gửi: Các đơn vị dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý bùn thải không nguy hại.

 

Trước tiên, Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền chân thành cảm ơn Quý đơn vị đã luôn đồng hành hợp tác và hỗ trợ Công ty trong suốt thời gian qua.

Hiện tại, Công ty đang có nhu cầu thu gom vận chuyển và xử lý bùn thải không nguy hại; vì vậy đề nghị các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý bùn thải không nguy hại tham gia chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu đối với dịch vụ:

1.1 Phạm vi yêu cầu chào giá:

Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải không nguy hại khu vực chợ đầu mối Bình Điền năm 2023 theo khối lượng thực tế.

Thời gian thực hiện trong 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

1.2 Yêu cầu đối với dịch vụ:

Nhà cung cấp có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh xử lý bùn thải không nguy hại. Trường hợp không có chức năng xử lý nhà cung cấp phải có hợp đồng chuyển giao xử lý bùn thải không nguy hại từ đơn vị có đầy đủ năng lực ngành nghề xử lý theo đúng quy định của pháp luật;

Đơn vị xử lý bùn thải phải cung cấp hồ sơ chứng minh và cam kết đáp ứng các điều kiện sau đây:

a)  Đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy trình công nghệ xử lý bùn thải của dự án;

b)  Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt với dự án đầu tư xây dựng nhà máy, công trình xử lý bùn thải theo quy định;

c)  Địa điểm xây dựng nhà máy xử lý phải nằm trong các khu quy hoạch xử lý bùn thải không nguy hại của Thành phố hoặc tại khu vực được nhà nước cho phép thực hiện;

d)  Đơn vị cung cấp giấy phép hành nghề quản lý bùn thải không nguy hại hoặc giấy phép hành nghề xử lý bùn thải không nguy hại còn thời hạn: được phép thực hiện dịch vụ vận chuyển và xử lý bùn thải không nguy hại; được phép sử dụng, vận hành các phương tiện, thiết bị chuyên dụng xử lý bùn thải không nguy hại.

2. Thời gian, địa điểm thực hiện dịch vụ:

-  Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

-  Địa điểm thực hiện: Chợ đầu mối Bình Điền

3. Địa điểm và thời điểm tiếp nhận báo giá:

a/ Địa điểm nhận báo giá:

-  Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền (Niêm phong bìa thư đóng dấu giáp lai).

-  Địa chỉ: Khu phố 6, phường 7, quận 8, Tp.Hồ Chí Minh.

-  Hình thức gửi: gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại văn phòng

b/ Thời hạn nhận báo giá: từ ngày 21 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 02 tháng 12 năm 2022.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-                     Như trên;

-                    Lưu VT, QLCL(Th)

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phan Thành Tân